Garis-garis Besar Ushul Fiqh

Rp 41.000

Ebook WhatsApp

Deskripsi

Buku kecil pegangan utama para mahasiswa dan pendidik agama Islam ini merupakan ringkasan dari dua jilid buku Ushul Fiqh karya Amir Syarifuddin yang terkenal itu, dengan maksud utama untuk mempermudah pembaca mempelajari buku lengkapnya secara utuh. Walaupun buku ini tampak ringkas, tetapi isinya mencakupi semua materi ushul fiqh dalam bentuk garis-garis besar.

Semula ia dirancang sebagai buku rujukan mata kuliah Ushul Fiqh (I) dan (II) Program Diploma dan buku wajib pada Kolej Islam Muhammadiyah Singapore. Juga untuk mempermudah para pembaca mempelajari buku lengkapnya secara utuh.

Informasi Tambahan

Berat Buku (gram)

310

Cetakan

2

Halaman

176

ISBN

978-602-9413-20-5

Jenis Cover

Art Carton 310 gr

Jilid

Perfect Bending

Kertas Isi

Natural White 69 gr

Pengarang

Prof. Dr. amir Syarifuddin

Tahun Terbit

Juli 2014

Ukuran

11 X 20

Daftar Isi

Kata Pengantar v
Bab 1 Pendahuluan 1

Bab 2 Tentang Hukum Syara’ 5
A. Hukum Syara’....................................5
1. Pengertian Hukum Syara’................. 5
2. Hukum Taklifi.................................. 6
3. Hukum Wadh’i.............................. 17
B. Bahasan tentang Hakim....................25
C. Bahasan tentang Objek Hukum Syara’...............................................26
D. Bahasan tentang Subjek Hukum Syara’...............................................27

Bab 3 Sumber dan Dalil Hukum Syara’
A. Pengertian Sumber dan Dalil Hukum Syara’...............................................31
B. Dalil-dalil Hukum Syara’...................32
1. Al-Qur’an...................................... 34
2. Sunah Nabi................................... 39
3. Ijma’ Ulama................................... 48
4. Qiyas............................................. 52
5. Istihsan.......................................... 59
6. Maslahat Mursalah......................... 64
7. Istishab.......................................... 67
8. ‘Urf............................................... 71
9. Mazhab Sahabi.............................. 75
10. Syariat Sebelum Islam.................... 76
11. Sadd Al-Zari’ah.............................. 79
C. Perbenturan antara Dalil-dalil Hukum............................................81
1. Nasakh.......................................... 84
2. Tarjih............................................. 87

Bab 4 Kaidah Perumusan Hukum Islam 93
A. Metode Perumusan Hukum Islam....93
B. Bahasan Lafaz dari Segi Artinya........96
C. Bahasan Lafaz dari Segi Penggunaannya..............................106
1. Hakikat........................................ 106
2. Majaz.......................................... 107
D. Bahasan Lafaz dari Segi Kandungan Pengertiannya..............108
1. Lafaz ‘Aam................................... 108
2. Lafaz Khash................................. 112
3. Hubungan Lafaz ‘Aam dengan Lafaz Khash (Takhis)........ 114
4. Muthlaq dan Muqayyad............... 117
E. Bahasan Lafaz dari Segi Penunjukannya Terhadap Hukum (Manthuq dan Mafhum)................121
1. Al-Manthuq................................. 121
2. Mafhum....................................... 123
F. Bahasan Lafaz dari Segi Sighat Taklif (Amar dan Nahi)..................130
1. Amar........................................... 130
2. Nahyu......................................... 141
G. Hubungan Larangan dengan Hukum Wadh’i.................145

Bab 5 Ijtihad, Ifta’, Taklid, dan Mazhab 147
A. Ijtihad.............................................148
1. Ijtihad sebagai Langkah dalam Menemukan Hukum Allah........... 148
2. Mujtahid...................................... 157
3. Objek atau Larangan Ijtihad......... 161
B. Ifta’................................................163
1. Pengertian.................................... 163
2. Unsur-unsur Ifta’.......................... 164
3. Ketentuan dalam Berfatwa........... 165
C. Taklid.............................................167
1. Pengertian.................................... 167
2. Hukum Bertaklid.......................... 168
3. Ketentuan dalam Bertaklid............ 172
D. Mazhab.........................................172
1. Pengertian.................................... 172
2. Hukum Bermazhab...................... 174
3. Taqlif........................................... 174
Tentang Penulis 177

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Garis-garis Besar Ushul Fiqh”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *