FIQH DAN USHUL FIQH

Rp 60.000

Ebook WhatsApp

SKU: a48564053b3c Kategori:

Deskripsi

Buku ini berisi tentang materi-materi ushul fiqh dan penerapannya dalam materi fiqh seperti tentang thaharah, shalat, puasa, haji dan umrah, zakat, munakahat, mawaris, muamalat, jinayah, dan siyasah.

Informasi Tambahan

Berat Buku (gram)

287

Cetakan

1

Halaman

204, x

ISBN

978-602-422-069-3

Jenis Cover

Art Carton 260 gr

Jilid

yes

Kertas Isi

Book Paper

Pengarang

Dr. Nurhayati, M.Ag., M.Ag. Dr. Ali Imran Sinaga

Tahun Terbit

Juni 2018

Ukuran

15 x 23

Daftar Isi

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................................v
DAFTAR ISI ................................................................................................................... vii

BAB 1 PENDAHULUAN.............................................................................................1
A. Pengertian Fiqh dan Ushul Fiqh........................................................................1
B. Hubungan Fiqh dan Ushul Fiqh........................................................................4
C. Tujuan.........................................................................................................................4
D. Ruang Lingkup Pembahasan.............................................................................5
E. Urgensi.......................................................................................................................6
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan..................................................6

BAB 2 HUKUM DAN SUMBER PERUMUSAN HUKUM ISLAM..................19
A. Pengertian Hukum.............................................................................................. 19
B. Pembagian Hukum Syara’................................................................................. 19
C. Sumber Hukum Islam......................................................................................... 21

BAB 3 IJTIHAD, ITTIBA’, DAN TAKLID................................................................43
A. Ijtihad....................................................................................................................... 43
B. Ittiba’........................................................................................................................ 46
C. Taklid........................................................................................................................ 48

BAB 4 AL-QAWA’ID AL-USHULIYYAH..............................................................53
A. Amar dan Nahy..................................................................................................... 53
B. ‘Am dan Khas......................................................................................................... 60
C. Mutlaq dan Muqayyad ..................................................................................... 64

BAB 5 AL-QAWA’ID AL-FIQHIYYAH..................................................................67
A. Pengertian.............................................................................................................. 67
B. Kaidah Asasiyah................................................................................................... 67

BAB 6 MAQASHID AL-SYARI’AH.........................................................................75
A. Pengertian.............................................................................................................. 75
B. Pembagian............................................................................................................. 76
C. Maqashid al-Syari’ah dalam Pengembangan Hukum............................ 81

BAB 7 SALAT..............................................................................................................83
A. Syarat Sah dan Rukun Salat............................................................................. 83
B. Salat Fardu, Dalil, dan Waktu Melaksanakannya...................................... 99
C. Hal-hal yang Membatalkan Salat................................................................... 99
D. Salat Jama’ah.......................................................................................................100

BAB 8 PUASA...........................................................................................................103
A. Pengertian dan Dasar Hukumnya...............................................................103
B. Rukun Puasa........................................................................................................103
C. Orang-orang yang Diwajibkan Melaksanakan Puasa Ramadhan...............................................................................................104
D. Hal-hal yang Membatalkan Puasa...............................................................105
E. Puasa Sunnah/Tatawwu’.................................................................................105

BAB 9 ZAKAT...........................................................................................................107
A. Pengertian dan Dalil Hukum.........................................................................107
B. Harta yang Wajib Dizakati..............................................................................108
C. Orang yang Berhak Menerima Zakat.........................................................113

BAB 10 HAJI DAN UMRAH....................................................................................115
A. Pengertian dan Dalil Hukum.........................................................................115
B. Rukun-rukun Haji dan umrah........................................................................116
C. Wajib Haji..............................................................................................................117
D. Larangan Ketika Ihram.....................................................................................118
E. Jenis-jenis Haji....................................................................................................119

BAB 11 MUNAKAHAT.............................................................................................121
A. Nikah........................................................................................................................121
B. Perwalian..............................................................................................................128
C. Al-Muharramat...................................................................................................133
D. Putus Perkawinan dan Akibat-akibatnya..................................................137

BAB 12 MAWARIS.....................................................................................................149
A. Dalil Hukum.........................................................................................................149
B. Sebab-sebab Terjadinya Warisan dan Penghalangnya........................150
C. Ahli Waris dari Golongan Laki-laki dan Perempuan..............................155
D. Ashab al-Furud dan Bagian-bagiannya serta Asabah..........................158
E. Hijab.......................................................................................................................164

BAB 13 MU’AMALAH..............................................................................................167
A. Jual Beli.................................................................................................................167
B. Riba.........................................................................................................................168
C. Syirkah...................................................................................................................169
D. Mudarabah..........................................................................................................170
E. Ijarah......................................................................................................................171
F. ‘Ariyah....................................................................................................................173
G. Rahn.......................................................................................................................174
H. Ji’alah.....................................................................................................................175

BAB 14 JINAYAH.......................................................................................................177
A. Qisas.......................................................................................................................177
B. Hudud....................................................................................................................179
C. Ta’zir........................................................................................................................184

BAB 15 FIQH SIYASAH............................................................................................187
A. Ahl al-Hall wa al-‘Aqd.......................................................................................192
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................199
PARA PENULIS...........................................................................................................203

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “FIQH DAN USHUL FIQH”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *